Základní komponenty

Kompresor
Kompresor nasává plyn z výparníku při tlaku chladiva odpovídajícímu výparné teplotě a zatlačuje ho na tlak odpovídající kondenzační teplotě. Dodáním práce kompresoru a tedy elektrické energie pro pohon motoru kompresoru dojde ke zvýšení tlaku a tím i teploty chladiva. Energie je tímto způsobem přečerpána z nižší teplotní hladiny na vyšší a je ji možno využít pro vytápění či přípravu teplé vody. Pro tepelná čerpadla pro rodinné, bytové domy a průmyslové objekty jsou v současné době nejvíce používány scroll(rotační) nebo pístové kompresory. Většinou jsou tyto kompresory hermetické, což znamená, že pohonný elektrický motor a kompresor jsou uloženy v jedné tlakově uzavřené nádobě. Tímto způsobem je zabráněno únikům chladiva do atmosféry přes spojovací těsnění.

Expanzní ventil
Expanzního ventilu je má za úkol udržovat tlakový rozdíl mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou chladicího oběhu. Reguluje průtok chladiva z kondenzátoru do výparníku v závislosti na výstupní teplotě z výparníku a dále udržuje přehřátí chladiva za výparníkem. Je tedy zaručeno, že do kompresoru vstupuje chladivo zcela vypařeno.
Expanzní ventily jsou termostaticky nebo elektronicky řízené (TEV nebo EEV).

Výparník
Výparník odebírá teplo nízkopotenciálnímu zdroji tepla. Při nízkém tlaku a teplotě je chladivo schopno se vypařovat a získat tak teplo z teplonosné látky i při velmi nízkých teplotách.
Výměníky jsou pro kapaliny většinou letované deskové a pro vzduch jsou trubkové žebrované (měděné potrubí s hliníkovými žebry).

Kondenzátor
Kondenzátor předává teplo do otopné soustavy (ohřev vody nebo vzduchu). Při vysokém tlaku a teplotě chladivo kondenzuje a odevzdá teplo do teplonosné látky.
Výměníky jsou letované deskové nebo trubkové (uvnitř zásobníku).

Další zařízení
Filtry, odlučovače, dehydrátory, ukazatele vlhkosti