Rodělení tepelných čerpadel

Vzduch – voda a vzduch – vzduch

V obou případech získáva teplo z okolního vzduchu a předává se přes výparník a kondenzátor do teplovodního topného okruhu objektu nebo se vzduchovým potrubím rozvádí po objektu.Nevýhodou je snižující se topný faktor se snižující se venkovní teplotou

Výhody :

 • poměr cena/výkon

 • možnost změny umístění

 • jednoduchá instalace

Nevýhody :

 • za silných mrazů nižší účinnost

 • konstrukčně složitější zařízení,nutno řešit odtávání námrazy na výparníku

Země – voda

Tento systém najde uplatnění všude tam,kde je možné odebírání tepla z půdy.Základem je buď svislý nebo vodorovný kolektor a cirkulace nemrznoucí směsi.Svislý kolektor se používá s místech s malou rozlohou pozemku a je nutné provést vrt o hloubce 50 – 100 m. Velmi zde tedy záleží na konkrétním umístění,podloží a ostatních geologických aspektech.Vodorovný podzemní kolektor se používá v místech s odpovídající rozlohou pozemku a není nutné tedy provádět hloubkový vrt.

Výhody :

 • téměř stálé podmínky (dobré COP)

 • dlouhá životnost

 • absolutně tichý chod

 • možnost pasivního chlazení u svislého kolektoru (vrt)

Nevýhody :

 • vyšší investiční náklydy (vrt)

 • zemní práce (plošný kolektor)

Voda – voda

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová,podzemní nebo zemní voda.Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu,necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem),který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou.Vzdálenost mezi vrty by měla být minimálně 10 m,nejlépe,nejlépe ve směru podzemních zdrojů zdrojová – vsakovací studna.

Kdo má podmínky pro instalaci tohoto systému,dává většinou systému voda – voda přednost.Vybudování zdroje většinou totiž nebývá finančně náročné (většinou studna existuje).

Jde o nejúčinnější typ tepelných čerpadel.Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu cca 10st.C,která se nemění s teplotními změnami na povrchu.Jde také o nejteplejší zdroj energie.Topný faktor se tedy pohybuje kolem čísla 6 a to znamená,že Vám tepelné čerpadlo voda – voda může přinést až 80% úspory.

Výhody :

 • stálé pracovní podmínky (vyšší COP)

 • krátká doba návratnosti

 • nižší pořizovací náklady

Nevýhody :

 • výskyt vhodných lokalit