Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření.Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti je max.24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve,než k 1.1.2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáži podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilými výdaji výdaje na zpracování odborného posudku, tj.projektové dokumentace a energetické hodnocení,a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření,pokud je požádáno o podporu z podoblasti C.4.