Termické a fotovoltaické systémy

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Podmínky pro přiznání podpory :

  • podpora instalace solárních systémů a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných)
  • o dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu,a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblast podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů (podoblast podpory C.3.5/C.3.3)
  • podporu v této oblasti je možno poskytnout ve vybraných případech též na dříve podpořené rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností,na jejichž výstavbu byla poskytnuta podpora z Programu Nová zelená úsporným 2013 nebo Nová zelená úsporám v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností)
  • na vybrané kombinace stávajících solárních systémů s novými,které mají sloužit ke stejnému nebo obdobnému účelu a byly již v minulasti podpořeny z jiných dotačních titulů,nelze poskytnout podporu
  • při podání žádosti před dokončením rodinného domu,musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj.dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázané řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě
  • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v sstému vytápění a propojení se systémem UT
  • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňující min.hodnotu účinnosti nsk dle vyhlášky č.441/2012 Sb,o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
  • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3)
  • podpora na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4,C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016
  • v podoblasti podpory C.3.4,C.3.5 a C.3.6 nesmí být výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp

Podporované typy systémů :

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory (Kč)

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35.000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50.000

C.3.3

FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35.000

C.3.4

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků s celkově využitelným ziskem větším než 1 700 kWh.rok-1

55.000

C.3.5

FV systéms akumulací elektrické energie s celkovým využitelným ziskem vyšším než 1 700 kWh.rok-1

70.000

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie s celkovým využitelným ziskem větším než 3 000 kWh.rok-1

100.000

 

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2 – solární termický systém na přípravu teplé vody a solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

Sledovaný parametr

Označení (jednotky)

C.3.1

C.3.2

Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy

Qss.u

(kWh.rok-1)

Bez požadavku

2200

Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy

Qss,u

kWh.m-2.rok-1

350

280

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

(%)

50

Bez požadavku

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury

(l.m-2)

45

45

 

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3 – fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

Sledovaný parametr

Označení (jednotky)

C.3.3

Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody

%

50

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému

(l.kWp-1)

80

 

Požadavky na fotovoltaické systému v podoblasti podpory C.3.4,C3.5 a C.3.6 – fotovoltaické systémy bez akumulace el.energie a s akumulací el.energie

Sledovaný parametr

Označení (jednotky)

C.3.4

C.3.5

C.3.6

Celkový využitelný energetický zisk v budově

Qss.u (kWh.rok-1)

1700

1700

3000

Min.míra využití vyrobené elektřiny pro pokrytí spotřeby v místě výroby

(%)

70

70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

povinná

možná

možná

Min.měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

(l.kWp-1)

80/120

Akumulace přebytků energie do akumulátorů

možná

povinná

povinná

Min.měrná kapacita akumulátorů

(kWh.kWp-1)

1,75/1,25

1,75/1,25