Na co si dát pozor

  1. Rodinný dům,na který se žádá o podporu,musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,a to jak před realizací,tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn.10 let od vydání Registrace a rozhodnutí),není-li stanoveno jinak
  2. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu,a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů.V případě výměru výrobků ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí.
  3. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor.Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
  4. Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušným oprávněním a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.