Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám pokračuje 3 výzvou,kdy byly v oblasti C zahrnuty :

Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologických zdrojů tepla (spalující např. uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • na instalaci systémů na využití tepla z odpadní vody

Maximální výše dotace :

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.
Dotace na realizaci z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10% (navýšení se nevztahuje na zpracování odborných posudků)
Často kladené otázky - FAQ