Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou rozděleny na hlavní (min.85% způsobilých výdajů projektu) a vedlejší (max.15% způsobilých výdajů projektu).

Hlavní podporované aktivity (min.85% celkových způsobilých výdajů):

 • instalace solárních termických kolektorů vč.akumulační nádrže
 • instalace solárních fotovoltaických soustav (lze podpořit pouze v kombinaci se zateplením nebo instalací tepelného čerpadla)
 • výměna předávací stanice (nelze jako samostatné opatření)

Vedlejší podporované aktivity (max.15% celkových způsobilých výdajů) :

 • zpracování projektové dokumentace
 • zpracování podkladů pro hodnocení
 • zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • povinná publicita projektu
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora,BOZP,autorský dozor)
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody
 • zaměření stávajícího stavu budovy
 • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy

Způsobilé výdaje :

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 2.5
 • musí přímo souviset s realizací projektu
 • musí být vynaloženy v souladu s pravidly motivačního účinku
 • musí být doloženy průkaznými doklady