Způsobilé výdaje

– musí být vynaloženy v souladu s cíli Integrovaného regionálního operačního programu a specifického cíle 2.5,
– musí přímo souviset s realizací projektu,
– musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů,
– musí být doloženy průkaznými doklady (faktura, doklad o úhradě, předávací protokol, smlouvy s dodavateli apod., viz dále část této kapitoly týkající se pravidel k dokladování způsobilých výdajů projektu),
– nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě uzavřené s dodavatelem, případně v jejích dodatcích.

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu
Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

A) Projekty podané v režimu podpory De Minimis a mimo veřejnou podporu
Způsobilé jsou celkové výdaje na projekt zaměřený na snížení energetické náročnosti bytových domů.

DPH
– DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje;
– pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu;
– pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

B) Omezení způsobilých výdajů na hlavní aktivity projektu pro žádosti podané v režimu podpory dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (tzv. „blokové výjimky“ nebo „GBER“):

Stavby
– zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);
– výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);
– výměna střešní krytiny;
– instalace exteriérových prvků stínění;
– renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
– sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
– sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
– opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;
– zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;
– přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;
– odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);
– výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
– opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.

Pořízení majetku
– instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
– výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
– instalaci nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
– instalace solárních termických kolektorů;
– instalace solárních fotovoltaických soustav;
– instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);
– výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů;
– pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu;
– Pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.

DPH
– DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje;
– pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným hlavním aktivitám nárok na odpočet vstupu;
– pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu
Na vedlejší aktivity může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

Dále uvedené vedlejší způsobilé výdaje platí pro oba režimy podpory:

Zabezpečení výstavby
– technický dozor investora,
– autorský dozor,
– zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Projektová dokumentace
– zpracování projektové dokumentace,
– zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
– zpracování dokumentaci pro provádění stavby,
– zaměření stávajícího stavu budovy.

Upozornění
Pro dodržení podmínek motivačního účinku nesmí být výdaje na pořízení projektové dokumentace, pořízené před podáním žádosti o podporu, zařazeny mezi způsobilé výdaje. Výdaje na projektové dokumentace mohou být zařazeny mezi způsobilé výdaje v případě, že budou podpořeny v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013. V opačném případě jsou výdaje na projektové dokumentace nezpůsobilé.

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
– provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;
– vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy;
– zpracování energetického hodnocení;
– podklady pro hodnocení;
– výpočet indikátorů;
– příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení.

DPH
– DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje;
– pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet vstupu;
– pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena.

Povinná publicita
– výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kapitoly 13 Obecných pravidel.