Podporované aktivity

– zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
– instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
– instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
– výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
– výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
– výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
– instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
– instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
– instalace solárních fotovoltaických soustav;
– připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
– výměna předávací stanice;
– vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.