Dotace bytové domy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ – IROP – 37. výzva: Energetické úspory v bytových domech II

HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí (zateplení, výměna oken a dveří)
  • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo na kapalná fosilní palivaza plynový kondenzační kotel,kotel na biomasu,elektrické tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
  • instalace nového zdroje tepla a výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva