Dotace bytové domy

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

– zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
– instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
– instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
– výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
– výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
– výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
– instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
– instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
– instalace solárních fotovoltaických soustav;
– připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
– výměna předávací stanice;
– vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Na základě studie se budete moci rozhodnout, zda má pro Vaši firmu smysl pokračovat směrem k podání předběžné a plné žádosti o dotaci a vynakládat další prostředky za projekty a studie.

Po odeslání formuláře se s Vámi do 3 pracovních dní spojíme, abychom zjistili doplňující údaje a případně se dohodli s Vámi domluvili na dalším postupu, např.na termínu osobní schůzky. Odeslání formuláře je nezávazné a neznamená automatickou objednávku našich služeb.

Často kladené otázky - FAQ